Regulamin akcji „ZAREJESTRUJ SIĘ I ZAPŁAĆ MNIEJ” organizowanej przez LIFE BIO FARMA SP. Z O.O. NIP 771 291 41 83, mail: biuro@lifebiofarma.pl

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem akcji „ZAREJESTRUJ SIĘ I ZAPŁAĆ MNIEJ” jest LIFE BIO FARMA SP. Z O.O. NIP 771 291 41 83, mail: biuro@lifebiofarma.pl
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lifebiofarma.pl/sklep zwanego dalej „Sklepem”.

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

 • Promocja rozpoczyna się w dniu 06.01.2024 r. i trwa do odwołania przez organizatora akcji.
 • Akcja kierowana jest dla osób które zarejestrują się na stronie lifebiofarma.pl. Użytkownik rejestrujący się na stronie organizatora musi zaakceptować Politykę prywatności.  
 • Akcja „ZAREJESTRUJ SIĘ I ZAPŁAĆ MNIEJ” ma na celu obniżenie regularnej ceny towaru dostępnych w lifebiofarma.pl/sklep o 5%.
 • Z obniżki mogą skorzystać jedynie osoby, które zarejestrowały się i zalogowały na swoje konto w trakcie zakupów w lifebiofarma.pl/sklep
 • Rabat naliczony dla osób zalogowany łączy się z dostępnymi kuponami bądź dodatkowymi rabatami związanymi z odrębnymi akcjami prowadzonymi przez organizatora
 • Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: www.lifebiofarma.pl.
 • Promocja łączy się z innymi promocjami.
 • Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
 • Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 • Gratyfikacji otrzymanej w promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§3

REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@lifebiofarma.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji w lifebiofarma.pl” jest publicznie dostępny na stronie: www.lifebiofarma.pl
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem www.lifebiofarma.pl
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.01.2024 r. i obowiązuje do odwołania.